Oferta

Oferta naszej firmy obejmuje:

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego wszystkich deklaracji związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem,
 • sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności Klienta oraz uzgadnianie sald,
 • sporządzanie szczególnych analiz i raportów dostosowanych do specyfiki Klienta,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • tworzenie Zakładowego Planu Kont dostosowanego do potrzeb Klienta,
 • bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności.
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie pozostałych wymaganych przepisami ewidencji księgowych, a w szczególności rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego wszystkich deklaracji związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem,
 • sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego,
 • sporządzanie szczególnych analiz i raportów dostosowanych do specyfiki Klienta,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności.
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie rozliczeń podatku pobranego z tytułu pełnienia funkcji płatnika,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • ustalanie tytułów do ubezpieczeń społecznych,
 • ustalanie podstaw wymiaru składek ZUS i ich naliczanie dla pracowników
 • i zleceniobiorców,
 • naliczanie świadczeń finansowanych przez ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PFRON.
 • inne czynności związane z obsługą kadrowo-płacową, np. wydawanie zaświadczeń, itp.
 • prowadzenie ewidencji,
 • prowadzenie pozostałych wymaganych przepisami ewidencji księgowych, a w szczególności rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego wszystkich deklaracji związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem,
 • sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego,
 • sporządzanie szczególnych analiz i raportów dostosowanych do specyfiki Klienta,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności.

Poza bieżącymi czynnościami w zakresie prowadzenia obsługi księgowej lub kadrowo – płacowej oferujemy również:

 • pomoc oraz doradztwo podczas zakładania działalności gospodarczej,
 • reprezentację przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
 • w razie konieczności prostowanie błędów i nieprawidłowości zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy.